शाखा अधिकृत/अधिकृतस्तर र ना.सु./खरिदार पदको लोकसेवा परीक्षाको प्रथम चरण (First Phase) को ONLINE माध्यमबाट निःशुल्क तयारी कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *