शाखा अधिकृत/अधिकृतस्तर र ना.सु./खरिदार पदको लोकसेवा परीक्षाको प्रथम चरण (First Phase) को ONLINE माध्यमबाट निःशुल्क तयारी कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

तामाङ कर्मचारी सञ्जालको शाखा अधिकृत/अधिकृतस्तर र ना.सु./खरिदार पदकोलोकसेवा परीक्षाको प्रथम चरण (First Phase) को ONLINE माध्यमबाट निःशुल्क तयारी कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना ।

यस सञ्जालको स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गत तामाङ समुदायका युवाहरुलाई राज्यको प्रशासनिक क्षेत्रमा सहभागिता बढाउने उद्देश्यलेलोकसेवा आयोग (संघ र प्रदेश) बाट लिइने शाखा अधिकृत वा सो सरह र ना.सु./खरिदार वा सो सरह Continue Reading →